சகல தோஷங்களும் நீங்க பக்தர்களுக்கு அருளும் அற்புத நரசிம்மர் ஆலயம்!

சகல தோஷங்களும் நீங்க பக்தர்களுக்கு அருளும் அற்புத நரசிம்மர் ஆலயம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*